Skip to main content

Социална политика

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние оценяваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството в целия аспект от дейности на Компанията, и вярваме, че заслугата за постоянният ни растеж е на нашите най-добри и отговорни служители.

Ето защо ние се стараем да полагаме непрекъсната грижа те да се чувстват удовлетворени от условията на работа и възможностите за лично и професионално развитие.

В тази връзка, ние поставяме като наша постоянна цел:

 

ГРИЖА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВОТО

За постигането й, ние ще използуваме ефективно наличните финансови, човешки и технологични ресурси и ще извършваме активна и целенасочена работа за изпълнение на следните основни задачи:

 

1. Равнопоставеност и зачитане на човешките права

1.1. Спазване на Конституцията и законите на страната и в частност всички, касаещи трудово-правните отношения със служителите.

1.2. Равнопоставеност при наемане и не допускане на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

1.3. Поддържане на международно признатата Система за управление на качеството ISO 9001, гарантираща непрекъснато подобрение, и превръщането й в неразделна част от процеса на развитие на Компанията.

 

2. Здраве и безопасност при работа

2.1. Поддържане на международно признатата Система за Безопасност и здраве при работа OHSAS 18001.

2.2. Осигуряване на периодични пълни профилактични прегледи и ежегодна аудиометрия на заетите в производството и прегледи за работещите с видеодисплеи.

2.3. Осигуряване на застраховка за трудова злополука.

2.4. Осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства, над установените минимални изисквания от закона и непрекъснато актуализиране, на база постиженията на новите технологии.

2.5. Осигуряване на допълнителни безплатни напитки и витаминни препарати в сезони Зима-Лято.

2.6. Стимулиране на грижата за здравето чрез Програма „Бъди здрав, идвай на работа“.

 

3. Баланс Работа-Личен живот

3.1. Спортни празници за служителите и техните семейства.

3.2. Служебен транспорт за работещите на сменен режим.

3.3. Ежегодно номиниране и награждаване на Служител на годината /от всяка дирекция/.

3.4. Подпомагане за първия учебен ден на служителите, които имат ученици до 12клас.

3.5. Допълнителни стимули за общественозначими празници.

3.6. Осигуряване на ваучери за храна.

3.7. Осигуряване на талони и ваучери за отстъпки за стоки и услуги от партньорски организации.

 

4. Развитие и учене през целия живот

4.1. Създаване на работна среда и осигуряване на условия и ресурси за непрекъснато обучение, повишаване квалификацията и развитие на служителите.

4.2. Програми за вътрешно-фирмено обучение и развитие, настойничество.

4.3. Програми за индивидуални обучения в сътрудничество с учебни заведения и обучителни фирми.

 

5. В помощ на обществото

5.1. Периодични дарения за детски домове, детски градини и други обществени инициативи.

5.2. Участие и споделяне на опит на различни специализирани форуми от наши служители.

5.3. Активно сътрудничество с ВУЗ и средни училища, относно:

5.3.1. Осигуряване на платени стажове за завършващи специалисти и студенти, с възможност за постоянна заетост.

5.3.2. Осигуряване на възможности за изготвяне на дипломни работи и курсови проекти на територията и с подкрепата на наши служители.

Ръководството е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, активно допринася за изпълнение на политиката и свързаните с нея ангажименти.