Skip to main content

Качество

Като водещ производител на вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон, наш приоритет  е да постигаме възможно най-високо ниво на качество, което да удовлетворява или да надминава очакванията на клиентите ни.

За да гарантираме съответствие с приетите изисквания,  ние извършваме контрол на всеки етап от технологичния  процес при производство на велпапе и опаковки.

Физико-механичната ни лаборатория е оборудвана с модерна техника на водещи европейски фирми,  осигуряваща високо ниво на точност и достоверност на резултатите от извършваните измервания.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние оценяваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството в целия аспект от дейности на Компанията.

 

В тази връзка, ние поставяме като наша водеща цел:

Пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.

Ние ще използуваме ефективно всички налични финансови, човешки и технологични ресурси и ще извършваме активна и целенасочена работа за изпълнение на следните основни задачи:

  • Поставяне на управлението и осигуряването на качеството в основата на всички наши бизнес планове и пазарни стратегии и включването им в критериите за оценка на работата на всеки служител в дружеството;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на техническото оборудване, внедряване на нови технологии и постигане пълно съответствие с нормативните и други приложими изисквания;
  • Непрекъснато проучване на изискванията и очакванията на клиентите ни с цел постигане на максимална гъвкавост и гарантиране постоянно високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки и услуги за повишаване способността на двете страни да гарантират качествен продукт;
  • Поддържане на международно признатата Система за управление на качеството ISO 9001, гарантираща непрекъснато подобрение, и превръщането й в неразделна част от процеса на развитие на Компанията;
  • Непрекъснато подобряване ефикасността на процесите от системата за управление;
  • Създаване на работна среда и осигуряване на условия и ресурси за непрекъснато обучение, повишаване квалификацията и развитие на персонала;
  • Насърчаване на служители от всички нива да работят в посока на непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти;
  • Провеждане на редовни прегледи и одити на системата за управление и оценка на постиженията и напредъкът спрямо приетите стандарти.

Ръководството е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.