This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Качество

Като водещ производител на вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон, наш приоритет  е да постигаме възможно най-високо ниво на качество, което да удовлетворява или да надминава очакванията на клиентите ни.

За да гарантираме съответствие с приетите изисквания,  ние извършваме контрол на всеки етап от технологичния  процес при производство на велпапе и опаковки.

Физико-механичната ни лаборатория е оборудвана с модерна техника на водещи европейски фирми,  осигуряваща високо ниво на точност и достоверност на резултатите от извършваните измервания.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние оценяваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството в целия аспект от дейности на Компанията.

 

В тази връзка, ние поставяме като наша водеща цел:

Пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.

Ние ще използуваме ефективно всички налични финансови, човешки и технологични ресурси и ще извършваме активна и целенасочена работа за изпълнение на следните основни задачи:

  • Поставяне на управлението и осигуряването на качеството в основата на всички наши бизнес планове и пазарни стратегии и включването им в критериите за оценка на работата на всеки служител в дружеството;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на техническото оборудване, внедряване на нови технологии и постигане пълно съответствие с нормативните и други приложими изисквания;
  • Непрекъснато проучване на изискванията и очакванията на клиентите ни с цел постигане на максимална гъвкавост и гарантиране постоянно високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки и услуги за повишаване способността на двете страни да гарантират качествен продукт;
  • Поддържане на международно признатата Система за управление на качеството ISO 9001, гарантираща непрекъснато подобрение, и превръщането й в неразделна част от процеса на развитие на Компанията;
  • Непрекъснато подобряване ефикасността на процесите от системата за управление;
  • Създаване на работна среда и осигуряване на условия и ресурси за непрекъснато обучение, повишаване квалификацията и развитие на персонала;
  • Насърчаване на служители от всички нива да работят в посока на непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти;
  • Провеждане на редовни прегледи и одити на системата за управление и оценка на постиженията и напредъкът спрямо приетите стандарти.

Ръководството е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.