This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Околна среда и Безопасност и здраве при работа

В изпълнение на ангажиментите залегнали в Политиката по околна среда и безопасност и здраве при работа, Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД  е поставило като свой приоритет постигането и поддържането на пълно съответствие с приложимото законодателство в тези области.

Компанията извършва периодичен преглед и  оценка на аспектите на околната среда и рисковете по безопасност и здраве при работа, свързани с цялостната й дейност.  За постигане на непрекъснато подобрение,  Ръководството на компанията поставя ежегодно цели, насочени към  подобрение на компонентите на околната среда и безопасността и здраве при работа, чрез въвеждане на нови по-безопасни технологии и оборудване, внедряване на системи за мониторинг и контрол, и непрекъснато повишаване на знанията и компетентността на служителите от всички нива в организацията.

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА „ДУНАПАК-РОДИНА” АД

Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД, поставя опазването на околната среда, създаването на здравословна и безопасна работна среда, и насърчаването на здравето и безопасността при работа като обща цел за служителите от всички нива в организацията.

 

За постигането на тази цел ние се ангажираме да:

 • Включваме в процеса на бизнес планиране въпросите, засягащи опазването на околната среда и подобряването на безопасността и здраве при работа, като по този начин гарантираме, че отговорното управление на тези процеси ще бъде неразделна част от нашата дейност;
 • Поддържаме и непрекъснато подобряваме международно признатите системи за управление на околната среда (ISOOHSAS);
 • Постигаме пълно съответствие с нормативните и всички други изисквания, приети от организацията;
 • Насърчаваме, обучаваме и подпомагаме нашите служители и управляваме дейностите си така, че да предотвратяваме замърсяването на околната среда;
 • Работим за подобряване на ефективността при използване на ресурсите – включително вода, опаковки, енергия и други суровини, като намаляваме и контролираме тяхното потребление;
 • Подобряваме процеса на управление на отпадъците и гарантираме, че същите се рециклират или унищожават безопасно и нанасят минимално въздействие върху околната среда;
 • Внедряваме нови технологии и оборудване, за да намалим риска за хората и околната среда, и да гарантираме безопасността на машините, съоръженията и работните процеси;
 • Поддържаме програми, процедури и извършваме дейности за ефективен контрол на опасностите, които биха довели до инциденти и злополуки или биха имали негативно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда;
 • Изграждаме фирмена култура чрез която всички служители споделят ангажираност към политиката на Компанията, като провеждаме непрекъснати обучения и консултиране по въпроси, касаещи здравето, безопасността и опазването на околната среда;
 • Работим съвместно с обществени и частни организации в търсенето на решения по проблеми, касаещи опазването на околната среда и подобряване на безопасността и здравето при работа;
 • Провеждаме редовни прегледи и одити на системите за управление и оценяваме нашите постижения и напредък спрямо приетите стандарти.

Ръководството на „Дунапак-Родина” АД е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.