Skip to main content

Околна среда и Безопасност и здраве при работа

В изпълнение на ангажиментите залегнали в Политиката по околна среда и безопасност и здраве при работа, Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД  е поставило като свой приоритет постигането и поддържането на пълно съответствие с приложимото законодателство в тези области.

Компанията извършва периодичен преглед и  оценка на аспектите на околната среда и рисковете по безопасност и здраве при работа, свързани с цялостната й дейност.  За постигане на непрекъснато подобрение,  Ръководството на компанията поставя ежегодно цели, насочени към  подобрение на компонентите на околната среда и безопасността и здраве при работа, чрез въвеждане на нови по-безопасни технологии и оборудване, внедряване на системи за мониторинг и контрол, и непрекъснато повишаване на знанията и компетентността на служителите от всички нива в организацията.

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА „ДУНАПАК-РОДИНА” АД

Ръководството на „Дунапак-Родина“ АД, поставя опазването на околната среда, създаването на здравословна и безопасна работна среда, и насърчаването на здравето и безопасността при работа като обща цел за служителите от всички нива в организацията.

 

За постигането на тази цел ние се ангажираме да:

 • Включваме в процеса на бизнес планиране въпросите, засягащи опазването на околната среда и подобряването на безопасността и здраве при работа, като по този начин гарантираме, че отговорното управление на тези процеси ще бъде неразделна част от нашата дейност.
 • Поддържаме съответствие смеждународно признатите системи за управление на околната среда (ISO 14001) и Здравето и безопасността при работа (ISO 45001).
 • Гарантираме активно участие на висшето ръководство при разработването, внедряването и поддържането на системите за управление.
 • Постигаме пълно съответствие с всички нормативни и други приложими изисквания.
 • Ефективно управляваме идентифицираните рискове и възможности, чрез изграждане и поддържане на мислене, основано на риска.
 • Работим за подобряване на ефективността при използване на ресурсите.
 • Внедряваме нови технологии и оборудване и поддържаме процесите така, че да намалим риска за хората и околната среда.
 • Поддържаме  програми, процедури и извършваме ефективен контрол на опасностите, които биха довели до инциденти и злополуки или биха имали негативно въздействие върху здравето на хората или  околната среда.
 • Работим за повишаване компетентността на нашите служители.
 • Непрекъснато подобряваме ефективността  на процесите от системите за управление.
 • Изграждаме фирмена култура, чрез която всички служители споделят ангажираност към политиката на Компанията, като провеждаме непрекъснати обучения и консултиране по въпроси, касаещи здравето, безопасността и опазването на околната среда.
 • Работим съвместно с обществени и частни организации в търсенето на решения по проблеми, касаещи опазването на околната среда и подобряване на безопасността и здравето при работа.
 • Провеждаме редовни прегледи и одити на системите за управление и оценяваме нашите постижения и напредък спрямо приетите стандарти.

Ръководството на „Дунапак-Родина” АД е убедено, че служителите ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.