Skip to main content

Политика за поверителност и защита на личните данни на "Дунапак Родина" АД

Настоящата политика се издава на основание Закона за защита на личните данни, подзаконовите му нормативни актове и в съответствие с изискванията  на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 1. Информация и контакти за връзка

1.1. Администратор / Обработващ лични данни:

„Дунапак Родина“ АД

Предмет на дейност: Производство и продажба на велпапе и опаковки от велпапе

Регистрирано дружество в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 115010325

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.Марица 97

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул.Марица 97

Телефон за контакт: +359 32 904 501

Електронна поща: office.plovdiv@dunapack-packaging.com

1.2. Надзорен орган по защита на личните данни в Република България:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2,

Център за информация и контакти - телефон: +359 2 9153518,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

2. Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:

 • „Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ ЕГН, данни за контакт - местонахождение/ пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/ IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
 • „Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Събиране, съхранение и обработване на лични данни от страна на Дунапак Родина АД, в качеството на Администратор и обработващ лични данни.

3.1. Цели на обработването на лични данни:

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица е свързана пряко с осъществяването на законоустановената дейност на Дунапак Родина АД.

Лични данни се обработват за целите на:

 • Управление на трудови правоотношения;
 • Подбор на персонала;
 • Договаряне на стоки и услуги;
 • Изпълнение на поръчки;
 • Финансово – счетоводна дейност;
 • Други задължения, възникващи във връзка със законови изисквания,     свързани с дейността на дружеството.

В тази връзка Компанията обработва лични данни на:

 • Служители по трудово правоотношение;
 • Кандидати за работа и стажантски програми; 
 • Клиенти и доставчици на стоки и услуги, с които Компанията влиза в отношения в рамките на законоустановените си правомощия и задължения.

3.2. Законни основания за обработване на лични данни:
Обработването на данни се извършва на основание законен интерес на Дунапак Родина АД, във връзка със задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за ЗБУТ, Закона за социалното осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Кодекс на застраховането, Търговски закон, Закон за данъците върху доходите на физически лица, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и др.

3.3. Видове лични данни, коитоДунапак Родина АД обработва:

В зависимост от целите на обработване, посочени в т. 3.1. и като съблюдава принципа на свеждане на данните до минимум, Дунапак Родина АД обработва лични данни, свеждащи се до:

 • Име, телефонен номер, адрес и електронна поща – за процесите на договаряне на стоки и услуги  в обхвата на дейността;
 • Данни, изисквани от законодателството за осъществяване на трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Данни, предоставени чрез автобиографии на кандидати за работа и/ или стаж, при  подбор;
 • Видео записи от охранителни камери, разположени на площадките на Дунапак Родина АД.
 • Данни, изисквани от законодателството, свързани с основната дейност на дружеството.

3.4. Основни принципи за защита, следвани  при обработване на  личните данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Обработка на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
 • Ограничаване на данните до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • Актуализиране при необходимост;
 • Съхранение във форма, която позволява идентифицирането на засегнатите лица, за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;
 • Обработване на личните данни при осигурено ниво на сигурност, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

3.5. Поверителност на личните данни
Дунапак Родина АД няма да обменя, прехвърля или предава лична информация на която и да е трета страна, по каквато и да е причина, без изрично съгласие на лицето, освен в случаите на законоустановените й задължения, свързани с упражняване на основната  дейност или при необходимост от разкриване на информацията на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг нормативен акт.
3.6. Защита на информацията
Защитата на данните на хартиен и електронен носител от неправомерен достъп, повреждане, загуба или унищожаване се осъществява и гарантира  посредством въведени строги  технически и организационни мерки.
3.7. Срок на съхранение на личните данни
Дунапак Родина АД съхранява личната информация по смисъла на т.3.3. за периода, който е необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за поверителност.
4. Права на лицата, чиито данни се обработват от Дунапак Родина АД
4.1. Право на достъп:
Всяко лице, чиито данни се обработват има право по всяко време  да получи от Дунапак Родина АД, следната информация:

 • Цели на обработването;
 • Категории лични данни;
 • Получателите или категориите получатели, на които се разкриват;
 • Срокът на съхранение на личните данни.

4.2. Право на коригиране и изтриване: по всяко време
Всяко лице, чиито данни се обработват има право по всяко време да поиска от Дунапак Родина АД:

 • Да коригира неточните лични данни, свързани с лицето, както и да попълни непълните  лични данни, ако има такива;
 • Да изтрие свързаните с лицето лични данни, при спазване на законовите изисквания.

4.3. Право на ограничаване на обработването:
Това право може да бъде упражнено в следните случаи:

 • Оспорване точността на предоставените лични данни за срока на проверка на тяхната точност;
 • Ако обработването е неправомерно, но субектът не желае  данните да бъдат изтрити, а само да се ограничи тяхното обработване;
 • Ако данните са ненужни за Администратора, но субектът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • За срока на проверка при възражение срещу обработването от страна на субекта на лични данни;

4.4. Право на преносимост на данните:
Имате право по всяко време:

 • Да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Дунапак Родина АД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Дунапак Родина АД, когато  обработването е основано на съгласие  във връзка с определени цели  или на договорно задължение и обработването се извършва автоматизирано.

4.5. Право на възражение
Имате право по всяко време:

 • Да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас;
 • Да поискате  прекратяване обработването на Вашите лични данни, освен ако, съобразно конкретната ситуация, съществуват убедителни законови основания за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.6. Право на подаване на жалба:
Ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава Ваши права или законови разпоредби, моля, свържете се с нас на посочените в настоящия документ по-горе контакти.
Имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните в Република България в лицето на Комисията за защита на личните данни.
5. Деца

Дунапак Родина АД не събира и не обработва лични данни на деца под 18 годишна възраст, освен за конкретно определена цел, свързана със социалната политика и ограничаващи се до максимално възможния минимум. Данните се събират и съхраняват след изрично дадено съгласие от родител/ настойник.