This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Нови правила на ЕС за управление и рециклиране

През май тази година Съветът на ЕС прие пакета за отпадъците, в който се задават нови правила за управление на отпадъците.

Законодателството определя конкретни цели за рециклиране на опаковки:

 

  До 2025 г.

  До 2030 г.

Всички опаковки  

65%

70%

Пластмаса  

50%

55%

Хартия и картон  

75%

85%

Депонирането на всякакви рециклируеми отпадъци се прекратява не по-късно от 2025 г. Държавите членки следва да се стремят да премахнат на практика депонирането не по-късно от 2030 г. Оползотворяване за енергия, включващо оползотворяването на отпадъците за енергия и използването на биогорива, ще играе роля по отношение на неизползваемите повторно и не рециклируемите отпадъци.

*Source: Europa EU

А вие замисляте ли се относно опаковките и степента им на рециклиране, когато купувате вашите продукти?
Съдействате ли за спазването на поставените цели и преминаването на Европа към кръгова икономика?
Хартията се рециклира до 7 пъти и е биоразградима.
Избирайте опаковки на базата на хартия и помогнете за опазването не само на околната среда, но и на здравето на хората.