This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Съобщение до акционерите на "Дунапак Родина" АД

Уважаеми акционери,

На 25 март 2019 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Дунапак Родина“ АД, гр. Пловдив. На него бе взето решение за изплащане на дивиденти на акционерите за 2018 година.

Изплащането на дивидентите за 2018 г. ще започне от 07.05.2019, всеки работен ден от 08:30 до 12:00ч. в касата на дружеството на адрес: гр. Пловдив 4003, бул. Марица 97 по реда, както следва:

  1. При явяване на титуляра, притежаващ акциите – срещу представяне на лична карата и оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак Родина“ АД.
  2. При явяване на упълномощено лице – срещу представяне на лична карата, оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак Родина“ АД, нотариално заверено пълномощно от собственика на акциите за представляване на друго лице да получи дивидента.
  3. При наследници на починал акционер – акционерите-собственици на акции, придобити от своя наследодател, следва най-напред да получат новите си временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Дунапак Родина“ АД. За тази цел: всеки акционер-собственик е необходимо лично или чрез упълномощен представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да посети седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив 4003, бул. Марица 97 от 08:30 до 12:00ч.

За получаване на нови временни удостоверения по т.3, следва да се представят:

  1. Лична карта /когато се явява наследника/ или нотариално заверено пълномощно от наследника /оригинал/ и лична карта на упълномощеното лице;
  2. Удостоверение за наследници /оригинал/;
  3. Оригиналът на Временното удостоверение от „Дунапак Родина“ АД за притежаваните акции от починалият акционер.

За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 032/ 904 608 и 032/ 904 501