Skip to main content
Local Bulgaria

Съвместни действия за решаване на проблема с работната сила

„Дунапак Родина“ АД, е активен участник в Проект № BG05M9OP001-1.051-0006-C01 "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа".
Бенефициент е Българска стопанска камара (БСК), с партньор Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и асоциирани партньори Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
Изключително интересни и полезни  срещи по време на  работилница за умения  за управление на поколенческите различия, също и на обучение за адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет и ХОББ, както и работилницата за ментори на БСК и споделените практики в областта на менторството. Горди сме да споделим, че една дългогодишна  практика от Дунапак Родина АД в областта на менторството на новоназначени и без опит служители, бе разпозната като добра практика и ще бъде споделена с други компании в проекта!