Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОР НА „ДУНАПАК-РОДИНА” АД

Настоящите Общи условия на договор на „Дунапак-Родина” АД важат за всички търговски взаимоотношения между "Дунапак-Родина" АД и Клиента, доколкото не противоречат на отделни клаузи на подписан рамков договор за покупко-продажба на продукти от велпапе.
Конкретните условия за размери, количества, цени и доставка се уточняват с отделните поръчки, потвърждението им и договорите за доставка.

 

1.ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ  НА ПРОДУКТИ ОТ ВЪЛНООБРАЗЕН КАРТОН (ВЕЛПАПЕ)

1.1. „Дунапак-Родина” АД извършва проектиране и разработка на продукти от вълнообразен картон, на база писмено задание от клиента.

1.2. Всеки етап от процеса на проектиране и разработване на продукти от велпапе, се съгласува и потвърждава писмено от клиента. Продуктите от вълнообразен картон, се разработват и произвеждат в съответствие с Техническите спецификации на „Дунапак-Родина” АД.

1.3. Оразмеряването на продуктите от велпапе (д/ш/в), спрямо посоката на вълната, се извършва съгласно Приложение 1 към Общите условия на договор на „Дунапак-Родина” АД.

1.4. Приемане на поръчка за производство, се извършва на база изготвена оферта и писмено потвърждение на поръчката от страна на клиента.

2. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на продуктите от велпапе е съгласно утвърдени  стандарти на „Дунапак-Родина” АД, двустранно подписани технически спецификации на продуктите от велпапе  и/или двустранно съгласувани и подписани мостри.

2.2. „Дунапак-Родина” АД гарантира качествените параметри на изработените от него продукти  до 6 месеца от датата на производство.

2.3.Вълнообразният картон, произведен от „Дунапак-Родина” АД, съответства напълно с изискванията на  Директива (ЕО) 94/62 и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Опаковките от вълнообразен картон са транспортни опаковки. Същите не са предназначени за директен контакт с храни, но  биха могли  да бъдат използвани безопасно за опаковане на  хранителни продукти при определени условия.

2.4. При поръчка на продукт с цвят по Пантон, върху кафява хартия и отклонение в отпечатъка по-голямо от 3 единици, измерено със спектрофотометър, полученият цвят се предоставя на Клиента за съгласуване и потвърждение преди производство на продукта.

3. ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА

3.1. Минималният срок за производство и експедиция е до 7 работни дни от датата на поръчката в случаите, когато не е необходима изработка на инструменти за производство (дизайн, клишета, матрици).

3.2. В случаите, когато Клиентът изисква по-кратък срок, при писмена потвърдена възможност за изпълнение, „Дунапак-Родина” АД начислява допълнително 5 % върху цената на съответната опаковка, което се посочва в потвърждението за изпълнението на поръчката.
3.3. Толерансът за количествено отклонение при поръчка, производство и доставка е ± 5%.
3.4. Времето и мястото на доставка, начинът на транспортиране и преминаване на риска се договарят и посочват в поръчката и нейното потвърждение в съответствие с общоприетите норми на Инкотермс.

3.5. Правото на собственост се прехвърля върху Клиента при пълното плащане на стоката.
3.6. В случаите, когато няма други условия, „Дунапак-Родина” АД използва за транспортиране EUR палети. Височината на палетите със стоката (в зависимост от продукта) може да е 120-220 см., които се фактурират на Клиента. В случай, че КУПУВАЧЪТ върне палетите в срок до края на втория месец след издаване на фактурата или експедиционния лист, неповредени и годни за употреба, то „Дунапак-Родина” АД издава кредитно известие за стойността на действително върнатите палети.

3.7. За готова продукция  - франко DAP допълнителна информация за експедиция се подава до 12:00 ч. на деня, предхождащ датата на доставка.

3.8. При налична готова продукция франко завода EXW (Ex Works) в рамките на 5  (пет) работни дни след датата за експедиция, „Дунапак-Родина” АД организира доставката до склад на клиента след еднократно уведомление за това. Транспортът e  за сметка на последния като цените ще бъдат съобразени с текущите пазарни цени към момента.

3.9.При договорена складова наличност, намираща се на склад в „Дунапак-Родина” АД повече от 30 дни от датата на доставка/експедиция, „Дунапак-Родина” АД организира доставката й до склад на клиента след еднократно предварително уведомление за това. Транспортът (при договорени условия EXW) e  за сметка на клиента като цените ще бъдат съобразени с текущите пазарни цени към момента.

3.10. Клиентът има право да откаже поръчка при условие, че нейното изпълнение още не е започнало. В този случай той дължи неустойка в размер на 10% от цената.
3.11. След като „Дунапак-Родина” АД е започнало да произвежда дадена поръчка, Клиентът няма право да прекрати нейното изпълнение и е длъжен да плати договорената цена.

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.1 „Дунапак-Родина” АД има право да променя договорените цени едностранно, ако цената на основните и/или спомагателните материали, използвани за производство на тези стоки (продукти от велпапе), се е променила с повече от 5%, както е посочено в EUWID.
4.2. Срокът на плащане на произведените стоки се определя във всяка конкретна поръчка.
4.3. При неспазване на срока за плащане Клиентът дължи на „Дунапак-Родина” АД неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден.

4.4. При условия на отложено плащане „Дунапак-Родина” АД определя кредитен лимит на Клиента. В случай на надвишаване на кредитният лимит от страна на Клиента, поради забавено плащане или нова поръчка, чието изпълнение и доставка ще надхвърлят определения кредитен лимит, то „Дунапак-Родина” АД има право: да откаже приемането на нова поръчка; да преустанови изпълнението на поръчките на Клиента или да не извърши доставката на вече произведените количества до изплащане на сумите, надвишаващи определения кредитен лимит.

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. При получаване на стоката Клиентът трябва да извърши незабавна количествена и качествена проверка и при възникнало несъответствие да уведоми „Дунапак-Родина” АД в писмена форма с факс или писмо в срок до 7 работни дни. След изтичането на този срок правата по констатираното несъответствие се губят.

5.2. Клиентът е длъжен да съхранява получената стока в сухи, проветриви и без достъп на пряка слънчева светлина помещения. „Дунапак-Родина” АД не признава рекламации, когато продукцията не е съхранявана при посочените условия.

5.3. В случай на количествени и качествени отклонения Клиентът може да бъде компенсиран само при предварително писмено съгласие на „Дунапак-Родина” АД.

5.4. В случай на количествено отклонение „Дунапак-Родина” АД има право да избира между допълнителна доставка и обратно връщане на пропорционална част от вече платената цена при поръчката. Отклонение до ± 5 % в количеството няма да бъде компенсирано.
5.5. „Дунапак-Родина” АД е отговорно за качествени несъответствия единствено при условие, че предварително са фиксирани качествени параметри или при несъответствия спрямо техническите спецификации на дружеството. В случай на качествени несъответствия, които не са очевидни (скрити несъответствия), Клиентът е длъжен да уведоми „Дунапак-Родина” АД за своите възражения в срок до 30 дни от получаване на стоката, след което правата по констатираните качествени несъответствия се губят. Заедно с възраженията си Клиентът е длъжен да представи и съпровождащите етикети на стоката, даващи информация за обратната проследимост, както и мостри от рекламираните продукти.

5.6. В случай на качествено несъответствие, Клиентът е длъжен да даде възможност на „Дунапак-Родина” АД да инспектира съответната доставка на място. „Дунапак-Родина” АД е длъжно да уведоми Клиента за това си намерение в писмена форма до 5 дни след получаване на писменото възражение. В този случай Клиентът е длъжен да съхранява и няма права да се разпорежда с несъответстващата продукция.

5.7. Начинът за уреждане на рекламацията се уговаря между страните, за всеки конкретен случай, в зависимост от вида и степента на несъответствие. Допълнителната доставка или замяната се извършват задължително в срок от 10 (десет) дни, след датата на одобряване на рекламацията, като транспортът е за сметка на неизправната страна.

5.8. В случай, че рекламацията бъде приета, с изключение на договореностите за отбив от цената, Клиентът е длъжен да върне рекламираната продукция на „Дунапак-Родина” АД до 15 календарни дни от уведомлението за приемането на рекламацията.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Всички матрици и, клишета, изработени за конкретна поръчка и заплатени от Клиента са негово притежание. „Дунапак-Родина” АД начислява тяхната производствена стойност отделно, и е длъжно да съхранява матриците и клишетата 1 година, считано от последния ден на производство, след което има право да се разпорежда с тях, ако Клиентът не извърши действия по тяхното прибиране.

6.2. „Дунапак-Родина” АД поставя графично изображение на логото си върху всички свои произвеждани продукти, освен в случаите, когато Клиентът изрично писмено се е противопоставил на това.

6.3. Правата и задълженията си по настоящия договор страните не могат да прехвърлят на трети страни без предварителното писмено съгласие на другата страна.

7. ЮРИСДИКЦИЯ

7.1. При тълкуване и прилагане на Общите условия са валидни нормите на Инкотермс 2010 (INCOTERMS 2010) и законите на Р България, като се изключва действието на европейското търговско законодателство.

7.2. Всички спорове, породени от тези договорни условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1