Skip to main content

Opći Uvjeti Poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 

Uvodne odredbe

Ovi Opći uvjeti poslovanja (nadalje u tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve komercijalne odnose između trgovačkog društva VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Trebež 2, OIB: 96648829623; MBS 080416836 (nadalje u tekstu: Dunapack) i kupaca te dopunjuju posebne pogodbe koje su utvrđene pojedinim ugovorom o zastupanju i/ili ugovorom o kupoprodaji proizvoda od valovitog kartona. 

Ukoliko su odredbe Općih uvjeta u suprotnosti sa posebnim pogodbama iz  pojedinog ugovora o zastupanju i/ili ugovora o kupoprodaji proizvoda od valovitog kartona, vrijede posebne odredbe pojedinog ugovora o zastupanju i/ili ugovora o kupoprodaji proizvoda od valovitog kartona.

 

  1. Cijene i plaćanje

1.1. Količina i cijena ugovaraju se zasebno za svaku pojedinačnu narudžbu.

Dunapack je ovlašten jednostrano izmijeniti cijenu proizvoda u slučaju da se cijena osnovnih i/ili dodatnih materijala i/ili energenata koji se koriste u proizvodnji promijeni za više od 5% (slovima: pet posto). Za promjene cijena osnovnih materijala mjerodavno je stanje izraženo u mjesečnim EUWID izvještajima. 

Dunapack je dužan pisanim putem obavijestiti kupca o izmjeni cijene te o datumu početka primjene nove cijene, pri čemu se izmijenjena cijena može primjenjivati i na već potvrđene narudžbe.

1.2. Uvjeti plaćanja ugovaraju se zasebno za svaku pojedinačnu narudžbu.

1.3. U slučaju kašnjenja  u plaćanju kupac duguje zakonsku zateznu kamatu te posebnu naknadu u iznosu od 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura i nula centi) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna. Dunapack je ovlašten odbiti svaku daljnju narudžbu kupca ukoliko postoji kašnjenje u plaćanju.

1.4. Dunapack je ovlašten odrediti kreditni limit svakom kupcu kojem je odobrena odgoda plaćanja. 

Iznos kreditnog limita odnosi se na ukupan iznos fakturiranih potraživanja, vrijednost proizvoda na zalihi i već potvrđene narudžbe. Kupac je dužan prilikom plaćanja navesti poziv na broj fakture. Ukoliko kupac ne naznači broj fakture, Dunapack je ovlašten kronološki zatvarati narudžbe od najstarije fakture. 

Ukoliko kupac ispostavi novu narudžbu u iznosu koji je veći od iznosa odobrenog kreditnog limita, Dunapack je ovlašten odbiti prihvat nove narudžbe.

 

2. Kvaliteta

2.1. Kvaliteta proizvoda od valovitog kartona odgovara potvrđenim standardima Dunapack-a i/ili obostrano ovjerenim tehničkim specifikacijama i/ili obostrano ovjerenim uzorcima.


3. Proizvodnja i isporuka

3.1. Narudžbe zaprimljene radnim danom do 12 (slovima: dvanaest) sati obrađuju se istog dana, dok se narudžbe zaprimljene nakon 12 (slovima: dvanaest) sati i/ili zaprimljene u neradni dan obrađuju prvi sljedeći radni dan. 
Dunapack je dužan pisanim putem potvrditi ili odbiti narudžbu u roku od 24 (slovima: dvadeset četiri) sata od dana obrade narudžbe. 
Rok za proizvodnju i isporuku proizvoda definiran je na potvrdi narudžbe, a može biti   7 (slovima: sedam) radnih dana od dana potvrde narudžbe. Dulji rok za proizvodnju i isporuku proizvoda ugovara se zasebno za pojedinačnu narudžbu.

Rok za proizvodnju i isporuku se produžuje u slučaju 1. (slovima: prve) proizvodnje te ukoliko se pojavi potreba za alatima i/ili tiskovnim formama i/ili ofset tiskanim arcima i/ili dodatnim ovjerama. U navedenim slučajevima dodatni rok isporuke se ugovora zasebno za svaku pojedinačnu narudžbu, ali ne dulje od 30 (slovima: trideset) radnih dana od dana potvrde narudžbe.

3.2. U slučaju da kupac zahtijeva kraći rok isporuke, a Dunapack je u mogućnosti udovoljiti navedenom zahtjevu kupca, Dunapack je ovlašten obračunati kupcu dodatni iznos od 50% (slovima: pedeset posto) na ugovorenu cijenu uz navođenje dodatno obračunatog iznosa i kraćeg roka u kojem će Dunapack izvršiti isporuku, a u skladu s dodatnom potvrdom narudžbe.

3.3. Dozvoljeno odstupanje količina za pojedinu narudžbu, proizvodnju i isporuku iznosi +/-10% (slovima: deset posto). U slučaju proizvodnog manjka Dunapack zadržava pravo odluke o naknadnoj proizvodnji količinskog manjka.

3.4. Vrijeme i mjesto isporuke, prijevozno sredstvo i prijelaz rizika ugovaraju se unaprijed te potvrđuju potvrdom narudžbe koja je u skladu sa standardima INCOTERMS-a, i to klauzule DAP ili EXW za izvoz, odnosno CPT ili FCA za tuzemne narudžbe.

3.6. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, roba se isporučuje na jednokratnim paletama. Visina palete s robom može biti 120-220 cm, ovisno o proizvodu.

3.7. Ukoliko kupac samostalno organizira prijevoz naručenih proizvoda, kupac je dužan organizirati transport i preuzeti robu u roku od 2 (slovima: dva) dana od dana ugovorene isporuke proizvoda. Iznimno, u slučaju izmjene odnosno produljenja roka isporuke navedenog u potvrdi narudžbe, Dunapack će pisanim putem obavijestiti kupca o izmijenjenom, odnosno produljenom roku isporuke, pri čemu je kupac dužan organizirati transport i preuzeti robu u roku od 2 (slovima: dva) dana od dana izmijenjenog, odnosno produljenog roka ugovorene isporuke.

3.8. Ukoliko kupac ne preuzme proizvode u ugovoreno vrijeme, Dunapack je ovlašten teretiti kupca za troškove skladištenja, i to u iznosu od 5 € (slovima: pet eura i nula centi) za svaki dan skladištenja i svaku pojedinu paletu. 

Dunapack je ovlašten fakturirati kupcu troškove skladištenja nepreuzetih proizvoda na dan preuzimanja proizvoda. 

Ukoliko kupac ne preuzme proizvode iz skladišta Dunapack-a u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana ugovorene isporuke proizvoda, Dunapack je ovlašten  uništiti naručene proizvode  na trošak kupca te zadržava pravo fakturirati kupcu naručene proizvode, troškove skladištenja kao i svaku drugu štetu koja bi Dunapack-u bila prouzročena ne preuzimanjem proizvoda.

3.9. Kupac je ovlašten odustati od narudžbe prije početka proizvodnje, a u kojem slučaju je Dunapack ovlašten obračunati kupcu penale u iznosu od 20% (slovima: dvadeset posto) od ukupne cijene za svaku pojedinu storniranu stavku narudžbe.

3.10. Nakon početka proizvodnje kupac nije ovlašten odustati od narudžbe i obvezan je narudžbu preuzeti i isplatiti u cijelosti po ugovorenoj cijeni.

 

4. Reklamacije

4.1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda odmah na uobičajeni način pregledati proizvode i ambalažu (palete, pokrovne ploče i sl.) te provjeriti kvalitetu i količinu istih, te o vidljivim nedostacima obavijestiti Dunapack pisanim putem u roku od 2 (slovima: dva) dana od dana preuzimanja proizvoda, u protivnom kupac gubi pravo reklamacije.

4.2. Kupac je dužan primljene proizvode skladištiti u suhim, prozračnim prostorijama zaštićenim od direktnih sunčevih zraka, a prema uputama o skladištenju koje su navedene na paletnoj kartici za svaki pojedinačni isporučeni proizvod. Dunapack ne odgovara za nedostatke proizvoda ukoliko uvjeti skladištenja navedeni u uputama o skladištenju nisu zadovoljeni. 

Ukoliko kupac sukladno članku 3.7. Općih uvjeta samostalno organizira prijevoz isporučenih proizvoda,  prijevoz  i istovar obveza je kupca. U navedenom slučaju kupac snosi sav rizik tijekom prijevoza i istovara robe. Kupac je dužan za prijevoz koristiti prijevozna sredstva koja su u tehnički ispravnom stanju, čiji su oprema i kapacitet dostatni za stručno izvršavanje prijevoza.

4.3. Dunapack odgovara za odstupanja u kvaliteti isporučenih proizvoda iz članka 2.1. Općih uvjeta samo ukoliko isporučeni proizvodi ne odgovaraju unaprijed potvrđenim standardima Dunapack-a i/ili ovjerenim tehničkim specifikacijama i/ili obostrano ovjerenim uzorcima.

O skrivenim nedostacima koji bi se pokazali nakon preuzimanja proizvoda od strane kupca, a koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan obavijestiti Dunapack pisanim putem bez odgađanja. Nakon proteka roka od 30 (slovima: trideset) dana od dana preuzimanja robe kupac gubi pravo reklamacije zbog skrivenih nedostataka isporučene robe.
Kupac je prilikom podnošenja reklamacije odnosno prigovora dužan predati Dunapack-u popratnu dokumentaciju, i to paletnu karticu proizvoda i otpremnicu, koje se odnose na spornu isporuku i uzorke proizvoda kao i odgovarajući dokaz o skladištenju i uvjetima skladištenja proizvoda na koje se reklamacija odnosi, a sve kako bi se moglo utvrditi porijeklo i vrijeme proizvodnje te uvjeti u kojima su proizvodi skladišteni.

4.4. Kod odstupanja u kvaliteti proizvoda kupac je dužan omogućiti Dunapacku pregled proizvoda na koje se reklamacija odnosi na licu mjesta.

Dunapack je dužan obavijestiti kupca o namjeri pregleda proizvoda na koje se reklamacija odnosi pisanim putem u roku od 2 (slovima: dva) dana od dana primitka prigovora, odnosno reklamacije, a u kojem  slučaju je kupac obvezan zadržati isporučenu robu. Pritom kupac nije ovlašten na bilo koji način raspolagati i/ili koristiti i/ili premještati isporučenu robu na koju se reklamacija odnosi.

4.5. Ukoliko je reklamacija odnosno prigovor kupca opravdana, Dunapack je dužan o istom pisanim putem obavijestiti kupca. 

Dunapack je dužan u pisanoj obavijesti informirati kupca o načinu na koji će reklamaciju uvažiti sukladno članku 4.3. i članku 4.4. Općih uvjeta, odnosno hoće li Dunapack po svom izboru osigurati dodatnu isporuku ili zamjenu proizvoda na koje se reklamacija odnosi ili povrat razmjernog dijela isplaćene cijene, i to u roku od 5 (slovima: pet) radnih dana od dana pisane potvrde reklamacije od strane Dunapack-a. Troškove transporta snosi ugovorna strana koja je odgovorna za nedostatak.

4.6. U slučaju potvrde zahtjeva za reklamaciju odnosno prigovora, osim u slučaju sklapanja sporazuma o financijskom odobrenju, kupac je obvezan vratiti sporne proizvode na koje se potvrđena reklamacija odnosi Dunapack-u u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka obavijesti o potvrdi reklamacije.

4.7. Ukoliko kupac, unatoč prigovoru i eventualnoj reklamaciji, potroši i/ili na drugi način raspolaže s proizvodima na koje se reklamacija odnosno prigovor odnosi, smatrat će se da je Dunapack uredno ispunio sve svoje ugovorne obveze prema kupcu, pri čemu je kupac isključivo odgovoran za štetu koja bi mogla nastati u vezi s proizvodima na koje se reklamacija odnosno prigovor kupca odnosila.

4.8. Dozvoljena količina proizvoda od valovitog kartona koja nije sukladna kvaliteti određenoj u članku 2.1. Općih uvjeta za pojedinu isporuku proizvoda može iznositi:

- 3% (slovima: tri posto) u odnosu na isporuku proizvoda u količini do 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) komada proizvoda;

- 2% (slovima: dva posto) u odnosu na isporuku proizvoda u količini od 2.001,00 (slovima: dvije tisuće jedan) – 10.000,00 (slovima: deset tisuća) komada proizvoda;

- 1% (slovima: jedan posto) u odnosu na isporuku proizvoda u količini koja prelazi 10.000,00 (slovima: deset tisuća) komada proizvoda.

Neispravni proizvodi koji su se pojavili u dozvoljenim količinama  ne smatraju se reklamacijom.

 

5. Ostali uvjeti

5.1. Dodatno se plaća usluga pripreme i izrade tehničkog nacrta te grafičke pripreme.

Alati i/ili tiskovne forme koje su u vlasništvu kupca, Dunapack je ovlašten nesmetano koristiti dok iste kupac ne potražuje od Dunapack-a pisanim putem.
Ukoliko se kupac ne očituje na pisani poziv Dunapack-a za preuzimanje alata i/ili tiskovnih formi u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana primitka pisanog poziva, Dunapack je ovlašten uništiti alat i/ili tiskovne forme kupca bez prethodnog pisanog odobrenja kupca, a o čemu će Dunapack sastaviti interni zapisnik.

5.2. Kupac nije ovlašten prenijeti prava i obveze iz ugovora na treću osobu bez prethodnog pisanog pristanka Dunapack-a.

 

6. Nadležnost

6.1. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se i tumače u skladu sa standardima INCOTERMS 1990/2000 iz članka 3.4. Općih uvjeta i važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

6.2. Ovi Opći uvjeti pisani su hrvatskim i engleskim jezikom, a od kojih hrvatski tekst Općih uvjeta predstavlja važeću verziju Općih uvjeta za ugovorne strane.

6.3. Sve sporove koji proizlaze iz pojedinog ugovora i/ili Općih uvjeta ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno.
Svi sporovi koji proizlaze iz pojedinog ugovora i/ili Općih uvjeta, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede i/ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom prema sjedištu Dunapack-a, a sve uz primjenu hrvatskog materijalnog prava, uz isključenje primjene kolizijskih pravila hrvatskog međunarodnog privatnog prava. 


Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 22. listopada 2013. godine


Valoviti papir Dunapack d.o.o

PREUZIMANJE (PDF)