This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Sosyal Uygunluk Politikası

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışma Şartları: Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlamayı, sağlığını korumayı ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlemeyi, gerekli donanımı temin etmeyi,

Çocuk İşgücü: Üretimin hiçbir aşamasında, çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkından dolayı 15 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Ücretler: Kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma için çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ayrımcılık: İşe almada, ödemelerde, eğitim hizmetlerinde, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih ve siyasi görüş nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını,

Taciz ve Kötü Muamele: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını taahhüt eder.

 

30.07.2018