Skip to main content

Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Temmuz 2003 tarihinde yayınlayıp Şubat 2005 tarihinde revize ettiği ve Aralık 2011 tarihinde kapsamlı değişikliğe giderek yeniden düzenlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri doğrultusunda, pay sahipliği haklarının ilgili mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemeler çerçevesinde korunması ve kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu’na raporlama yapmakta olup, Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Bu birimin başında doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı bir kişi bulunmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

  • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
  • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
  • Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  • Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
  • Pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yıllık ve ara dönem faaliyet raporunda yer almasında yarar görülen bilgilerin faaliyet raporunda yer almasını sağlamak,
  • Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.