Skip to main content

Съобщение до акционерите на "Дунапак Родина" АД

Уважаеми акционери,

На 20 март 2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Дунапак Родина“ АД, гр. Пловдив. На него бе взето решение за изплащане на дивиденти на акционерите за 2022 година.

Изплащането на дивидентите за 2022 г. ще започне от 09.05.2023г., всеки работен ден от 09:00 до 12:00ч. в касата на дружеството на адрес: гр. Пловдив 4003, бул. Марица 97 по реда, както следва:

  1. При явяване на титуляра, притежаващ акциите – срещу представяне на лична карата и оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак Родина“ АД.
  2. При явяване на упълномощено лице – срещу представяне на лична карата, оригинал на Временно удостоверение за притежаваните акции от „Дунапак Родина“ АД, нотариално заверено пълномощно от собственика на акциите за представляване на друго лице да получи дивидента.
  3. При наследници на починал акционер – акционерите-собственици на акции, придобити от своя наследодател, следва най-напред да получат новите си временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Дунапак Родина“ АД. За тази цел: всеки акционер-собственик е необходимо лично или чрез упълномощен представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно, да посети седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив 4003, бул. Марица 97 от 09:00 до 12:00ч.

За получаване на нови временни удостоверения по т.3, следва да се представят:

  1. Лична карта /когато се явява наследника/ или нотариално заверено пълномощно от наследника /оригинал/ и лична карта на упълномощеното лице;
  2. Удостоверение за наследници /оригинал/;
  3. Оригиналът на Временното удостоверение от „Дунапак Родина“ АД за притежаваните акции от починалият акционер.

За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 032/ 904 608 и 032/ 904 501