Skip to main content

Качество

Като водещ производител на опаковки от велпапе, нашата цел и приоритет е да постигаме възможно най-високо качество, което да отговаря или да надминава очакванията на нашите клиенти. 
За да гарантираме съответствие с приетите изисквания, ние извършваме контрол на всеки етап от технологичните процеси при производството на опаковки от велпапе. Разполагаме с модерни лаборатории, оборудвани със съвременна техника, които осигуряват висока точност и надеждни резултати. 

 

Политика по отношение на качеството 

Водени от предизвикателствата на съвременната пазарна среда и в отговор на повишаващите се изисквания на клиентите, ние вярваме, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез фокусиране върху качеството във всички аспекти на нашата дейност.

Използваме ефективно всички налични финансови, човешки и технологични ресурси, за:

  • Поставяне на управлението и осигуряването на качеството в основата на всички наши бизнес планове и пазарни стратегии и включването им в критериите за оценка на работата на всеки служител в дружеството. 
  • Поддържане на постоянно високо ниво на техническото оборудване, внедряване на нови технологии и постигане пълно съответствие с нормативните и други приложими изисквания. 
  • Непрекъснато проучване на изискванията и очакванията на клиентите ни с цел постигане на максимална гъвкавост и гарантиране постоянно високо качество на предлаганите продукти и услуги. 
  • Поддържане на взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки и услуги за повишаване способността на двете страни да гарантират висококачествен продукт. 
  • Поддържане на международно признатата Система за управление на качеството ISO 9001, гарантираща непрекъснато подобрение, и превръщането й в неразделна част от процеса на развитие на Компанията. 
  • Непрекъснато подобряване ефикасността на процесите от системата за управление.
  • Създаване на работна среда и осигуряване на условия и ресурси за непрекъснато обучение, повишаване квалификацията и развитие на персонала.
  • Насърчаване на служители от всички нива да работят в посока на непрекъснато подобряване качеството на продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти. 
  • Провеждане на редовни прегледи и одити на системата за управление и оценка на постиженията и напредъкът спрямо приетите стандарти. 

Ръководството е убедено, че всички наши служители ясно осъзнават своята роля за развитието и успеха на Компанията и е уверено, че всеки според дадените му правомощия и отговорности, ще допринесе за изпълнение на политиката, и свързаните с нея ангажименти.